top of page

מחפשת רב רפורמי לחתונה חילונית
 

לא הבנתי, את מחפשת רב רפורמי לחתונה חילונית? וכשתרצי חתונה חילונית תחפשי רב רפורמי? כך, פעמים רבות, נפתחת שיחת טלפון שלי עם המחפשים חתונה חילונית. אין ספק שהרבנים הרפורמים, היום, ממותגים טוב יותר. הם שייכים לתנועה גדולה, התנועה הרפורמית, עשירה ואמידה. אנחנו, הרבנים החילונים, שייכים לתנועה קטנה, יחסית, ענייה ועושים הכול בעשר אצבעותינו.

 

המשך ההסבר. רב רפורמי מחויב להלכה, פחות, אולי, מרב אורתודוקסי אך עדיין מחויב לה. ההלכה קובעת בפירוש איך מתחתנים ואין בלתה. רב רפורמי יכול וגם עושה, שינויים לכאן ולכאן בטקס, אך איננו חופשי לערוך טקס על פי רצון בני הזוג, כרב החילוני. שלא תהיה כאן טעות. כרב חילוני, כל טקסט מתאים למקום ולזמן מקובל בעיני, השיקולים הם ענייניים בלבד, לא כך אצל רבנים אחרים. אני, כרב חילוני, אכתוב טקס, בדיוק על פי צרכי הזוג המתחתן ורצונותיהם, ללא מגבלות טקסטואליות או אומנותיות  אחרות. מבחינתי כל הטקסטים והשירים כשרים. אם הם משמעותיים למתחתנים, בטקס, יהיה מקומם. הרב החילוני, מחויב בראש ובראשונה לזוג המתחתן, הם במרכז, עבורם הטקס. הם היחידים הצריכים לחוש את המעבר מהיות זוג אוהבים לכדי משפחה אוהבת ושמחה.

 

רב רפורמי לא יחתן מי שאחד מבני הזוג איננו יהודי, על פי ההלכה,  אני כרב חילוני אערוך להם חופה בגלל שהם אוהבים ורוצים לחיות ביחד ולהקים משפחה בטקס תרבותי יהודי ואין זכות לאדם כלשהו למנוע זאת מהם. האבחנות שעושות קבוצות שונות בין בני אדם, על פי מוצא, גזע או מין, אינן עוצרות אותי מלעזור לזוג אוהבים להקים את משפחתם.

 

ממה בסופו של דבר מורכב המין האנושי? ממשפחות משפחות המולידות ילדים וילדות. אלה העובדות הברורות. דתות באות והולכות, רעיונות ממייני בני אדם, עולים לפרקים ונעלמים כפי שבאו. בני האדם הם היסוד האמתי, הבסיסי, היחידי המקיים את המין האנושי יותר מכל דת/תרבות/קבוצה/עם או מפלגה פוליטית, לכן כרב חילוני אהיה למען בני האדם, למען האנושות. מי שרוצה עשות טוב, יעשה למען האדם, היחידי המבטיח את המשך המין האנושי.

להתראות בשמחות.

 

bottom of page